Privacyverklaring 

De bescherming van uw persoonsgegevens

Uw privacy nemen wij zeer serieus: wij hebben anonimiteit en discretie hoog in het vaandel staan. Zowel in het contact met u als in de omgang met en in de opslag van uw persoonsgegevens.

Vanuit de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO), de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de belastingdienst, zijn wij verplicht enkele gegevens van u te noteren en te bewaren. In deze privacyverklaring informeren wij u welke gegevens we bewaren, met welk doel, hoe we uw gegevens beschermen en wat uw privacyrechten zijn. Wij behandelen al uw gegevens vertrouwelijk en beschermen ze in overeenstemming met de eisen uit de privacywet, de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen en/of opmerkingen hebben, aarzel dan niet contact met ons op te nemen.

Verwerkingsverantwoordelijke en contactgegevens
Kampen Recovery, gevestigd aan de Zwerfkei 7, 6581 HN Malden, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Marloes Gelsing is de functionaris gegevensbescherming van Kampen Recovery. Zij is te bereiken via contact@kampenrecovery.nl of 0031 6 20 23 21 23.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Als we spreken over persoonsgegevens, dan hebben we het over alle informatie waaruit een persoon kan worden geïdentificeerd. Kampen Recovery verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, onze website en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld tijdens het intakegesprek. Door de informatie en de diensten te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen

Welke gegevens we verwerken, variëert per doel: zo gaat het voor het maken van een terugbelafspraak alleen om uw naam en telefoonnummer, voor de behandeling hebben we meer gegevens nodig zoals bijzondere persoonsgegevens. Wij zullen dit per doel nader toelichten.

Doelen van het verwerken van persoonsgegevens
1.
 Contact met u opnemen in het kader van onze dienstverlening
Variërend van vrijblijvend verkennend gesprek tot behandeling.

1a Vrijblijvend verkennend gesprek
Als u contact met ons opneemt voor een eerste vrijblijvende kennismaking, gebruiken wij deze gegevens (uw naam, telefoonnummer en eventueel uw e-mailadres) alleen voor dit doel. Besluit u na het bel- of mailcontact om niet met Kampen Recovery in zee te gaan, dan verwijderen wij binnen vier weken na dit contact uw contactgegevens. Uw gegevens worden uiteraard niet aan derden bekend gemaakt en niet gebruikt voor marketingdoeleinden.

1b Behandeling
Besluit u na het eerste vrijblijvende belcontact verder te gaan met de intakeprocedure en de behandeling, dan bewaren wij de volgende gegevens conform de wet WGBO, de wet Big en de wet Wkkgz: uw volledige voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres, uw geboortedatum, postcode en woonplaats, geslacht. En daarnaast bijzondere persoonsgegevens samenhangend met de intake en behandeling. U moet hierbij denken aan intakegegevens over uw fysieke en mentale gezondheid die nodig zijn om een passende behandeling te kunnen adviseren en bieden (een algemene behandelanamnese, een verslavingsanamnese en relevante gegevens uit uw achtergrond), indien aanwezig de verwijsbrief van uw huisarts, uw behandelplan, de verslaglegging van de consulten, de evaluaties gedurende uw behandeling, indien aan de orde toestemming voor communicatie met andere externe zorgverleners, uitslagen van testinstrumenten, lab-uitslagen en medische overzichten.

Over inzage in uw dossier en wijzigingen aanbrengen in uw dossier leest u verderop in de privacyverklaring meer.

Wij bewaren uw gegevens in een een goed afgeschermd en afgesloten cliëntdossier. Het verzenden van uw gegevens m.b.v. het contactformulier loopt over een beveiligde versleutelde verbinding. Kampen Recovery verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

2. Informatie-overdracht naar andere zorgverleners
Indien u binnen Kampen Recovery te maken heeft met meerdere behandelaren, kunnen wij de gegevens uit uw dossier uitwisselen. Alle medewerkers binnen Kampen Recovery hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Zorgverleners buiten Kampen Recovery lichten we niet in zonder uw toestemming. Dat valt binnen het beroepsgeheim. Wij verstrekken alleen informatie aan andere hulpverleners als er sprake is van één van de volgende doorbrekingsgronden:

  • U heeft toestemming gegeven
  • Er kan worden verondersteld dat u toestemming heeft gegeven.
  • Er gelden wettelijke plichten of rechten.
  • Er is sprake van een conflict van plichten.
  • Er is sprake van een zwaarwegend belang, denk aan suïcidegevaar of vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld. Kampen Recovery houdt zich hierbij aan de geldende richtlijnen en de wettelijke regelingen zoals de Multidisciplinaire richtlijn voor diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag en de Kindcheck.

3. Afhandelen van uw betaling en het voeren van een financiële administratie
De financiële administratie is gebonden aan wettelijke eisen, zoals het voeren van een boekhouding en het versturen van conform richtlijnen opgestelde facturen. Om deze reden bewaren wij uw transactiegegevens en bankrekeningnummer en nemen we op de factuur uw naam en woonadres op.

4. Verbeteren van de kwaliteit van zorg
Wij streven naar kwalitatief hoge zorg. Besprekingen waarmee de kwaliteit van onze zorg verbeterd wordt, zoals intervisie, zijn belangrijke kwaliteitsinstrumenten. Het kan zijn dat uw gegevens dan geanonimiseerd gebruikt worden, dus zonder herkenbare persoonsgegevens te gebruiken. Wanneer uw gegevens geanonimiseerd gebruikt worden, is er geen toestemming nodig.

5. Verbeteren van onze website
Kampenrecovery.nl is beschermt met een firewall en antivirus tegen malware. Het verzenden van uw gegevens m.b.v. het contactformulier loopt over een beveiligde versleutelde verbinding.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Kampen Recovery gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Kampen Recovery maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website link bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

Gegevens van personen jonger dan zestien jaar
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan zestien jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan zestien is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@kampenrecovery.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Wijziging dossier
U heeft het recht om gegevens die niet correct zijn opgenomen in uw dossier aan te passen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken en het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven. Verder heeft u het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.

Cliëntdossier inzien
U mag uw dossier inzien en opvragen. Wilt u hier gebruik van maken dan kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, contact@kampenrecovery.nl. De inzage vindt plaats in aanwezigheid van uw behandelaar. We reageren zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek.

Cliëntdossier opvragen
Voor het opvragen van uw dossier, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, contact@kampenrecovery.nl. Het dossier wordt u overhandigd tijdens een persoonlijk gesprek met uw behandelaar. We reageren zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek.

Bewaartermijn cliëntdossier
Kampen Recovery bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De wettelijk vastgestelde bewaartermijn van uw behandeldossier is twintig jaar ingaand vanaf het laatste wijziging in uw dossier. Kampen Recovery heeft de nodige beveiligingsmaatregelen getroffen die uw gegevens beschermen tegen verlies of beschadiging en/of kennisneming en inzage door derden in lijn met de AVG.

Omgang datalek
Kampen Recovery zal een ernstig datalek direct en uiterlijk binnen 72 uur na het datalek melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hier zijn ook afspraken over gemaakt met de leveranciers (website, boekhoudprogramma) in een verwerkingsovereenkomst. Een ernstig datalek houdt in dat het datalek leidt tot ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens of als een aanzienlijke kans bestaat dat dit gebeurt. Dat is het geval als er bij het datalek ofwel persoonsgegevens verloren zijn gegaan ofwel onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens niet is uit te sluiten. Wij zullen u als cliënt z.s.m. informeren als de kans bestaat dat het datalek ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer. Kampen Recovery houdt conform de wet haar eigen datalekregister bij.

Samengevat
Kampen Recovery neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze gegevensfunctionaris via contact@kampenrecovery.nl.

Klacht over verwerking persoonsgegevens
Alhoewel wij ons uiterste best doen uw privacy te waarborgen, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. In dat geval hopen wij er op dat u zich eerst tot ons richt: contact@kampenrecovery.nl. Zodat wij er samen naar kunnen kijken hoe wij dit goed en snel op kunnen lossen.

Kampen Recovery wil u er verder op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Publicatie privacyverklaring
Deze privacyverklaring van Kampen Recovery treedt in werking op 12 juli 2021 en is gepubliceerd op de website of op te vragen op contact@kampenrecovery.nl.

Versie 1.2 26 oktober 2023